پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ آبان ۱۸, سه‌شنبه

در هندسه مسائلی وجود داشت که به صورت پارادوکس درامده بودند

این پارادوکس هارا مستحصله هندسی شکافت و باز نمود .
پارادوکس ها عبارت انداز :
1) کسر سنجشی C/d
2) تثلیث زاویه با ستاره و پرگار
3) تربیع دایره
4) تضعیف مکعب
5) رسم چند ضلعی های منتظم محاطی
6) استخراج اوتار دایره
7) بیضی . ضریب ثابت
من به لطف و دهش پروردگار .به حل این پارادوکس ها دست یافتم .
Pi = 3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

۱ نظر: