پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ آبان ۲۶, چهارشنبه

جناب آقای دکتر فیروز نادری عضو محترم ناسای آمریکا

من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان بموجب این دایره ( عالی ) مثلثات را منسوخ شده اعلام می کنم .
شما هر دلیل و برهانی بر رد این دایره و نوشته من دارید.ارائه نمائید.
سکوت شما دلیل بر صحت کار من و پذیرش دایره  ( عالی ) من است.
سکوت حقایق علمی را منتفی نمی کند.
علم و دانش با سکوت باطل نمی شود.
Pi=3.154700538370
www.dinbali.com
you tube

۱ نظر: