پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ بهمن ۲۳, جمعه

عدد 3.14ضایع است


modern geometri: عدد 3.14غیر هندسی است

عدد 3.14غیر هندسی است


هندسه مدرن

هندسه مدرن

modern geometri: عدد3.14 حاصل تخیل است

modern geometri: عدد3.14 حاصل تخیل است: www.dinbali.com pi=3.154700538379

عدد3.14 حاصل تخیل است

www.dinbali.com
pi=3.154700538379
modern geometri: عدد 3.14هویت و اصالت ندارد


modern geometri: عدد 3.14هویت و اصالت ندارد: عدد 3.14 هندسی نیست به هندسه تحمیل شده است www.dinbali.com pi=3.154700538379

عدد 3.14هویت و اصالت ندارد

عدد 3.14 هندسی نیست به هندسه تحمیل شده است
www.dinbali.com
pi=3.154700538379