پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۳ بهمن ۲۷, دوشنبه

modern geometri

استاد و مدارک : افای دکتر عباسپور مذاکره شود.80/2/11
2) با آقای دینبلی تماس حاصل گردید.قرار شد یک نسخه از کتاب با با خود بیاورند.
کتاب مذکور جهت بررسی به جناب آقای « حمیر رضا غلامی عضو هیئات علمی دانشکاه پیام نور ارسال گردید.
شماره 841 /اب
تاریخ 80/3/29 پیوست دارد .
نظرات ابلهانه عضو هیئات علمی .
اینجانب در نقد این « کتاب » جملاتی می نگارم.بسیاری از روشهای ترسیم بر نسبتهای مختلف مانند یک به سه . یک به پنج و ..
مبتنی است.
این با مسئله تثلیث در تناقض است.« دلیل ابلهانه » چرا که خط و پرگار مدرج نیستند. « صد بار بخوانید تا متوجه شوید استاد عضو هیئات علمی چه گهی خورده است.»
با این دو وسیله « کدام دو وسیله ؟» نمی توان یک پاره خط دلخواه را به سه . پنج و غیره تقسیم نمود. « ابله منکر قضیه تالس
است.»
یکی از روشهای « بسیار ساده و دقیق »برای تثلیث زاویه 60 درجه روش « ابوریحان بیرونی » است که در صفحه 26 آمده
است.« این صفحه 26 مربوط به کتاب من است »
یکی از روشهای اثبات نیز روش اول می باشد که در صفحه 80 نگارش یافته « صفحه 80 هم مربوط به کتاب من است »
پس تا اینجا روشی و اثباتی به تایئد این عضو هیئات علمی منتخب وزارت علوم رسید.
لب کلام این احنق ابله .
به نظر اینجانب اگر مقاله ای یا کتابی شامل این دو که مطالب کاملا" منطقی و درست می باشند می بود . از جامعیت و مانعیا برتری برخوردار بود.
تاریخ 1380/3/17 حمید رضا غلامی.
مظاهر کشورهای جهان سوم عقب مانده از درو دیوار می بارد
www.dinbali.com
 این سند ارزنده و غیرقابل انکار است

۱ نظر: