پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ مهر ۲, جمعه

Scientific Geometry: پیشنهاد من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان به ریا...

Scientific Geometry: پیشنهاد من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان به ریا...: همه متفق القول شوید. مثلث متساوی الاضلاع را از جرگه اشکال هندسی و چند ضلعی های محاطی اخراج نمائید. این مثلث تمام نظریه های پوسیده و بلا م...

پیشنهاد من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان به ریاضیدانان و مجامع علمی محترم جهان

همه متفق القول شوید.
مثلث متساوی الاضلاع را از جرگه اشکال هندسی و چند ضلعی های محاطی اخراج نمائید.
این مثلث تمام نظریه های پوسیده و بلا مصرف شما را از وجاهت علمی انداخته است .
New Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube


Scientific Geometry: دنیای علم و دانش را چه شده است ؟

Scientific Geometry: دنیای علم و دانش را چه شده است ؟: ریاضیدانان با داشتن تمام ابزار های متداول ریاضی نظیر : مثلثات . جبر .هندسه تحلیلی . آنالیز ریاضی  جبر خطی .حد . حساب انتگرال دیفرانسیل . ا...

دنیای علم و دانش را چه شده است ؟

ریاضیدانان با داشتن تمام ابزار های متداول ریاضی نظیر :
مثلثات . جبر .هندسه تحلیلی . آنالیز ریاضی  جبر خطی .حد . حساب انتگرال دیفرانسیل . اتوکاد . متلب وغیره
نتوانستند نسبت محیط دایره به قطر دایره را منطقی و مستدل بدست آورند.
من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان به کمک یک مثلث متساوی الاضلاع از عهده این امر مهم برآمدم.
خود مزن .جامه مدر . هرکسی را بهر کاری ساختند .
New P i =3.154700538379
www.dinbali.com
you tube


Scientific Geometry: انصاف در همه مکان ها و زمان ها پسندیده است

Scientific Geometry: انصاف در همه مکان ها و زمان ها پسندیده است: من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان حق می دهم تمام مجامع علمی و دانشمندان جهان از کارهای علمی تحقیقی تخصصی من عصبانی باشند . من با مثلث مت...

انصاف در همه مکان ها و زمان ها پسندیده است

من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان حق می دهم تمام مجامع علمی و دانشمندان جهان از کارهای علمی تحقیقی تخصصی من عصبانی باشند .
من با مثلث متساوی الاضلاع تمام نظریه های پوچ و بی مصرف را باطل کردم .
New Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

۱۳۹۵ شهریور ۲۹, دوشنبه

Scientific Geometry: سازمان بازنشستگی توجه کند

Scientific Geometry: سازمان بازنشستگی توجه کند: معجزه .دعوت غیر مترقبه .تفریحی که بوی مرگ می دهد. امروز سازمان بازنشستگی کشوری از طریق تلفن همراه .ناپرهیزی کرده .از من بعنوان بازنشسته گر...

سازمان بازنشستگی توجه کند

معجزه .دعوت غیر مترقبه .تفریحی که بوی مرگ می دهد.
امروز سازمان بازنشستگی کشوری از طریق تلفن همراه .ناپرهیزی کرده .از من بعنوان بازنشسته گرامی دعوت نمود که به گردش تفریحی کوهستان درکه بروم .
با کلمه تفریح بطور کلی بیگانه ام.
این اولین دعوت پس از 30 سال بازنشستگی است.بازنشسته ای که از پرتو توجهات مانند پاندول ساعت شده .چون لرزانک و مست بدون اراده مرتب به چپ و راست می رود .تعادل اش هم کاملا"از دست رفته است.زمین هموار را به سختی طی می کند و درآن مشکل راه می رود.
این لطف استثنائی مستلزم تشکر و دعا است.
دعا می کنم : این ملت شهید پرور .همواره .پی در پی .لاینقطع درگیر دفاع مقدس شود.
خانواده های شهید دوست اش .پرشمار گردد.
هر آن . هر لحظه تعداد شهدای گرانقدر مشتاق حیات ابدی اش لا احصاء و غیر شمارش شود.
خداوندا : این دعای کوچک روحانی مرا به استجابت برسان .شرمنده دو سرایم گردان.
حسن دینبلی :
بنیانگذار هندسه مدرن در جهان.
هندسه دان برجسته جهان .
کاشف نام آور جهان
کاشف عدد پی جدید New Pi = 3.154700538379
www.dinbali.com
you tube


۱۳۹۵ شهریور ۲۷, شنبه

Scientific Geometry: من خود : کاشف عدد دقیق پی .را به :کاشف عدد جدید پی...

Scientific Geometry: من خود : کاشف عدد دقیق پی .را به :کاشف عدد جدید پی...: کاشف عدد دقیق پی بسیاری را به اشتباه انداخت. آنان گمان کردند که من بر تعداد ارقام اعشاری افزوده ام. در صورتی که چنین نیست. روش محاسبه من...

کتاب های علمی تحقیقی تخصصی حسن دینبلی

کتاب های فوق العاده علمی تحقیقی تخصصی من .
New Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

هندسه مدرن علم است . دانش است

هندسه مدرن مقاله ویا نظریه پوسیده نیست

من خود : کاشف عدد دقیق پی .را به :کاشف عدد جدید پی .تغییر دادم.

کاشف عدد دقیق پی بسیاری را به اشتباه انداخت.
آنان گمان کردند که من بر تعداد ارقام اعشاری افزوده ام.
در صورتی که چنین نیست.
روش محاسبه من با سایر ریاضیدانان متفاوت است.
New Pi =3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

من خود : کاشف عدد دقیق پی .را به :کاشف عدد جدید پی .تغییر دادم.

کاشف عدد دقیق پی بسیاری را به اشتباه انداخت.
آنان گمان کردند که من بر تعداد ارقام اعشاری افزوده ام.
در صورتی که چنین نیست.
روش محاسبه من با سایر ریاضیدانان متفاوت است.
New Pi =3.154700538379
www.dinbali.com
you tube