پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

دیباچه وسرآغازی برای تمام کتابهای ریاضی در آینده

اختلاف بین هندسه و حساب
هندسه ریاضی است همچنان که حساب ریاضی است . این تنها وجه مشترک بین هندسه و حساب است .هردو ریاضی اند..
هندسه شکل دارد حساب شکل ندارد .هندسه طول و عرض دارد ارتفاع و قاعده دارد.حساب نه طول داردو نه عرض نه ارتفاع و نه قاعده .
هندسه محیط دارد.سطح دارد.حساب نه محیط دارد و نه سطح .
حساب عدد دارد . هندسه عدد ندارد . حساب فردو زوج دارد هندسه فردو زوج ندارد.
حساب اول و اصم داردهندسه اصم و اول ندارد..
خلاصه وجوه انفراق بین این موضوع ریاضی بسیار است .
این اختلافات ریشه ای هرگز از بین نمی رود و شکاف موجود هیچگاه هموار نمی گردد..
با این همه اختلاف هوش زیرکی خلاقیت می تواند از هردو هندسه و حساب به نحو شایسته و مطلوب استفاده کرده زندگی رابه آرامش و رفاه منتهی نماید.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: