پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

modern geometri: دیباچه وسرآغازی برای تمام کتابهای ریاضی در آینده

modern geometri: دیباچه وسرآغازی برای تمام کتابهای ریاضی در آینده: اختلاف بین هندسه و حساب هندسه ریاضی است همچنان که حساب ریاضی است . این تنها وجه مشترک بین هندسه و حساب است .هردو ریاضی اند.. هندسه شکل دا...

دیباچه وسرآغازی برای تمام کتابهای ریاضی در آینده

اختلاف بین هندسه و حساب
هندسه ریاضی است همچنان که حساب ریاضی است . این تنها وجه مشترک بین هندسه و حساب است .هردو ریاضی اند..
هندسه شکل دارد حساب شکل ندارد .هندسه طول و عرض دارد ارتفاع و قاعده دارد.حساب نه طول داردو نه عرض نه ارتفاع و نه قاعده .
هندسه محیط دارد.سطح دارد.حساب نه محیط دارد و نه سطح .
حساب عدد دارد . هندسه عدد ندارد . حساب فردو زوج دارد هندسه فردو زوج ندارد.
حساب اول و اصم داردهندسه اصم و اول ندارد..
خلاصه وجوه انفراق بین این موضوع ریاضی بسیار است .
این اختلافات ریشه ای هرگز از بین نمی رود و شکاف موجود هیچگاه هموار نمی گردد..
با این همه اختلاف هوش زیرکی خلاقیت می تواند از هردو هندسه و حساب به نحو شایسته و مطلوب استفاده کرده زندگی رابه آرامش و رفاه منتهی نماید.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


modern geometri: عالمان و دانشمندان جهان طرفدار عدد پی بی هویت 3.14...

modern geometri: عالمان و دانشمندان جهان طرفدار عدد پی بی هویت 3.14...: وقتی علم ودانش بافریبکاران رو در رومی شود .تمام موتور های جستجو نظیر گوگل و اقمارش برای جلوگیری از اشاعه علم و دانش واقعی بهم می ریزند تما...

عالمان و دانشمندان جهان طرفدار عدد پی بی هویت 3.14

وقتی علم ودانش بافریبکاران رو در رومی شود .تمام موتور های جستجو نظیر گوگل و اقمارش برای جلوگیری از اشاعه علم و دانش واقعی بهم می ریزند
تمام نظم و ترتیب شان دگر گون می شود .آشفته بازاری می شود که مایه سرشکستگی است.
این نشان موفقیت عالم و دانشمند است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


modern geometri: عدد 3.14 بی اصل و بی ریشه است

عدد 3.14 بی اصل و بی ریشه است

www.dinbali.com
pi=3.154700538379


modern geometri: چگونه ستاره و پرگار

modern geometri: چگونه ستاره و پرگار: جوامع علمی را متزلزل و موتورهای جستجو و اقمارشان را متوحش کرده است؟ www.dinbali.com pi=3.154700538379

چگونه ستاره و پرگار

جوامع علمی را متزلزل و موتورهای جستجو و اقمارشان را متوحش کرده است؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


modern geometri: وقتی پرگار ظریف و دقیق بنگارد

modern geometri: وقتی پرگار ظریف و دقیق بنگارد: و ستاره صائب و صحیح بکشد . رعشه بر جوامع علمی و وحشت بر موتور های جستجو عارض می گردد. www.dinbali.com pi=3.154700538379

وقتی پرگار ظریف و دقیق بنگارد

و ستاره صائب و صحیح بکشد .
رعشه بر جوامع علمی و وحشت بر موتور های جستجو عارض می گردد.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

عدد 3.14 فاقد اعتبار علمی است

 عدد 3.14 فاقد اعتبار علمی است: www.dinbali.com pi=3.
154700538379

عدد 3.14 فاقد اعتبار علمی است

www.dinbali.com
pi=3.154700538379

modern geometri: عدد 3.14 ملعبه ریاضی است

عدد 3.14 ملعبه ریاضی است

www.dinbali.com
pi=3.154700538379

modern geometri: عدد 3.14 نتیجه یک بازی است

عدد 3.14 نتیجه یک بازی است

www.dinbali.com
pi=3.154700538379

modern geometri: عدد 3.14 ضریب ثابت برای دایره نیست

عدد 3.14 ضریب ثابت برای دایره نیست

www.dinbali.com
pi=3.154700538379

modern geometri: عدد 3.14 هیچ برتری بر سایر اعداد در حساب ندارد.

عدد 3.14 هیچ برتری بر سایر اعداد در حساب ندارد.

www.dinbali.com
pi=3.154700538379

modern geometri: عدد 3.14اعتباری برای هندسه ندارد

modern geometri: عدد 3.14اعتباری برای هندسه ندارد: این عدد فاقد وجاهت علمی است www.dinbali.com pi=3.154700538379

عدد 3.14اعتباری برای هندسه ندارد

این عدد فاقد وجاهت علمی است
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


modern geometri: عدد 3.14 هندسی نیست . لذا برای هندسه اعتباری ندارد...

modern geometri: عدد 3.14 هندسی نیست . لذا برای هندسه اعتباری ندارد...: من ( حسن دینبلی بنیانگذار هندسه مدرن در جهان ) اولین کسی هستم که بر روی عدد غلط 3.14 خط بطلان می کشم . www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

عدد 3.14 هندسی نیست . لذا برای هندسه اعتباری ندارد

من ( حسن دینبلی بنیانگذار هندسه مدرن در جهان ) اولین کسی هستم که بر روی عدد غلط 3.14 خط بطلان می کشم .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱۳۹۴ دی ۲۰, یکشنبه

من بجای آنکه عدد را رسم کننم

ابنکار عقلانی کرده خط منحنی را مستقیم الخط نموده محاسبه کسر سنجشی C / d را به سرانجام رسانده ام
کاری که از هیچ ریاضی دانی در طول تاریخ علم و دانش ساخته نبود..
www.dinbali.com

modern geometri: ابله عدد رابا ستاره و پرگار رسم می کند

modern geometri: ابله عدد رابا ستاره و پرگار رسم می کند: احمق عدد را رسم می کند ولی 5 ضلعی منتظم محاطی نمی تواند ترسیم نماید . www.dinbali.com

ابله عدد رابا ستاره و پرگار رسم می کند


modern geometri: شاه كليد حياتي علم و صنعت

modern geometri: شاه كليد حياتي علم و صنعت: تفاوت بين عالم و مدرك بدست. تعداد اشخاصي كه مدرك تزئيني گرفته اند شمار ناپذير اند.به عبارتي تعدادشان لا احصاءاست.اين افراد فرق بين نظريه و...