پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ آبان ۲۶, چهارشنبه

جناب آقای دکتر فیروز نادری عضو محترم ناسای آمریکا

من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان بموجب این دایره ( عالی ) مثلثات را منسوخ شده اعلام می کنم .
شما هر دلیل و برهانی بر رد این دایره و نوشته من دارید.ارائه نمائید.
سکوت شما دلیل بر صحت کار من و پذیرش دایره  ( عالی ) من است.
سکوت حقایق علمی را منتفی نمی کند.
علم و دانش با سکوت باطل نمی شود.
Pi=3.154700538370
www.dinbali.com
you tube

۱۳۹۵ آبان ۱۸, سه‌شنبه

Scientific Geometry: مجامع معتبر علمی جهان

Scientific Geometry: مجامع معتبر علمی جهان: خودم را به رخ شما می کشم . تا کنون نتوانسته اید محیط دایره را به 360 قسمت برابر تقسیم کنید . دابره ( عالی ) من فصیح و گویا می گوید: محاس...

مجامع معتبر علمی جهان

خودم را به رخ شما می کشم .
تا کنون نتوانسته اید محیط دایره را به 360 قسمت برابر تقسیم کنید .
دابره ( عالی ) من فصیح و گویا می گوید:
محاسبه اوتار دایره خطی نیست.بنا براین مثلثات شما دارای نقص و اشکال عمده است.
هر چه خسارت مالی و جانی از این راه متوجه بشریت می شود شما مقصراید.
اگر وجدان دارید بهوش آئید . با سکوت نمی توان از کنار این گناه عظیم گذشت .
من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان طول 180 وتر دایره را با دقت محاسبه کرده ام .
کار به این عظمت را نا دیده گرفتن خیانت نا بخشودنی است.
Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube


همه بدانند :

دانشمند هم نشین انبیاء درمقابل ظالم فاسد سر خم نمی کند.
Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

Scientific Geometry: در هندسه مسائلی وجود داشت که به صورت پارادوکس درام...

Scientific Geometry: در هندسه مسائلی وجود داشت که به صورت پارادوکس درام...: این پارادوکس هارا مستحصله هندسی شکافت و باز نمود . پارادوکس ها عبارت انداز : 1) کسر سنجشی C/d 2) تثلیث زاویه با ستاره و پرگار 3) تربیع ...

در هندسه مسائلی وجود داشت که به صورت پارادوکس درامده بودند

این پارادوکس هارا مستحصله هندسی شکافت و باز نمود .
پارادوکس ها عبارت انداز :
1) کسر سنجشی C/d
2) تثلیث زاویه با ستاره و پرگار
3) تربیع دایره
4) تضعیف مکعب
5) رسم چند ضلعی های منتظم محاطی
6) استخراج اوتار دایره
7) بیضی . ضریب ثابت
من به لطف و دهش پروردگار .به حل این پارادوکس ها دست یافتم .
Pi = 3.154700538379
www.dinbali.com
you tube