پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ اسفند ۲۶, چهارشنبه

چهار پا کاه را از جو باز می شناسد . ولی ریاضیدان خط را از عدد تمیز نمی دهد.


از سرشکستگی گذشته خفت بار است که عدد از خط تمیز داده نشود..
در این ترسیم خط MK همان خط کمانی محیط دایره است که استادانه مستقیم الخط شده است.
ابله و احمق وارد قضیه اش نشود .
پس از محاسباتی ساده عددی بدست آمده است که در ذیل خط مذکور نوشته ایم .
3.154700538
فعلا" برای همرنگی آن عدد را pi نامیده ایم .
pi یکی از حرف یونانی است که بدون هیچ دلیل و برهان خاصی اینجا آمده است .این حرف می تواند به راحتی تغیر کند.
در شکل خط MK را حرف f به دو قسمت کاملا" غیر مساوی تقسیم کرده است.
عدد نوشته شده را هم یک خظ مایل به نام ممیز به دو قسمت نا مساوی بخش کرده است.به نظر ابلهان خط Mf عدد 3 است
خط fK عدد 0.154700538 است
به خط و اعداد که توجه کنیم عکس یکدیگر قرار گرفته اند .کوتاه مطول شده  بلند  قصیر گشته است.
هیچ وجه تشابهی از نظر شکل و اندازه در بین نیست.
با این همه تغایر . ابلهان می گویند خط و عدد یکی هستند و فرقی باهم ندارند..
در میان عدد 00 دیده می شود. .
اگر خط MK همان عدد 3.154700538 باشد که رسم شده است .آن 00 کجای خط قراردارند؟
اگر خط MK کمان محیط دایره باشد . 00 روی کمان کجای دایره  قرار گرفته است.؟
شگافتن خزعبل به این زیبائی ممکن نیست.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: