پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ اردیبهشت ۵, یکشنبه

کسی که هندسه نمی داند مغز فعال ندارد

همه استلال و منطق را باید در هند سه جستجو کرد .
فهم و در ک این موضوع لزوم دانش هندسه را تائید می کند .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

you tube

۱ نظر: