پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

چگونه ستاره و پرگار

جوامع علمی را متزلزل و موتورهای جستجو و اقمارشان را متوحش کرده است؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: